Privacybeleid Julie Lingerie

Over ons privacybeleid

Julie Lingerie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik vanonze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden.
In voorkomende gevallen kan Julie Lingerie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, de webwinkel, onze e-mail nieuwsbrieven, en de dienstverlening van JulieLingerie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/12/2020 Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaardendeze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen, u vindt de contactgegevens op onze website.

Over de gegevensverwerking

Als u zich laat opnemen in ons klantsysteem of bij gebruik van onze webwinkel registreren wij uw naam, eventueel uw geboortedatum, uw contactgegevens en uw aankopen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor marketing in de vorm van e-mail nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek en al uw gegevens verwijderen tenzij op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen er een minimale bewaartermijn geldt die wij moeten naleven.

Webhosting en reguliere zakelijke e-mail

Wij nemen webhosting voor de website en webwinkel af van Neostrada. Ook verzorgt Neostrada ons reguliere zakelijke e-mailverkeer.  Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens tevoorkomen.

E-mail en nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Laposta.nl, een Nederlandse partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail nieuwsbrief staat de ‘afmelden’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail nieuwsbrieven meerontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop welke regelmatig wordt voorzien van updates. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. De webwinkel maakt gebruik van functionele cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen door het zenden van een brief of een e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

Rectificatierecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen door het zenden van een brief of een e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen door het zenden van een brief of een e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Het recht van overdraagbaarheid is bedoeld om uw recht op ongestoorde dienstverlening te waarborgen bij een overstap naar een andere dienstverlener. Dit recht is voor de gegevens die wij verwerken niet van toepassing (uw naam en contactgegevens en aankoophistorie). U kunt zelf besluiten om uw gegevens op te vragen (inzagerecht) en die beschikbaar te stellen aan een derde partij.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Julie Lingerie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën

U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.